شمال

سبک زندگی

ترکمن صحرا ؛ تلفیق صدای دو تار و یال اسب!!

برترین‌ها: یکی از بزرگ‌ترین مزایا و نعمت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، تنوع اقلیم و آب‌و‌هوا، نژاد، زبان، فرهنگ و……
بستن
بستن